fbpx

Privacy verklaring van Sterk in Zicht

Bij Sterk in Zicht zetten wij ons in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen wij met de modernste apparatuur en meest passende contactlenzen, aangevuld met professionele dienstverlening. Wij hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Sterk in Zicht verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant deze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen wij uit om welke gegevens het gaat, waar wij die gegevens voor gebruik en hoe lang en waarom wij ze bewaren.

Wij beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die zijn om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens verwerking

Voor levering van product en dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht
  • Gegevens die we verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen
  • De aankopen die klanten bij ons doen van contactlenzen en onderhoud doeleinde
  • financiële administratie
  • Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor het kijken
  • Gegevens over uw zorgverzekering

Inschakeling andere partijen

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

  • Uw zorgverzekeraar – alleen als wij voor u declareren
  • Onze contactlensleverancier – alleen ten behoeve van levering aan huis
  • Een medische specialist – indien er sprake is van een doorverwijzing

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke of mondelinge toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

Lenspraktijk Sterk in Zicht
Lindenlaan 3
8253 AB Dronten (Ketelhaven)

Contactpersoon: Sander Sterk

Telefoon: 06 27 32 78 03

E-mail: sander@sterkinzicht.nl

Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Comments are closed.