fbpx

Algemene voorwaarden van Sterk in Zicht

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden; de Algemene Voorwaarden van de ondernemer die als basis dienen voor elke overeenkomst en waarop deze Aanvullende Voorwaarden een toevoeging zijn.
 2. Aanvullende Voorwaarden; de Aanvullende Voorwaarden van de ondernemer ten behoeve van diverse oogzorg abonnement.
 3. Abonnement; een afgesloten contract tussen consument en ondernemer ten behoeve van oogzorg waarbij de ondernemer zich verplicht aan de consument diverse diensten en producten, hetzij gratis, hetzij met korting, te leveren en waarbij de consument verplicht is hetzij maandelijks hetzij met aanvullend eenmalig kosten te betalen.
 4. Artikelen; roerende goederen ten behoeve van enige vorm van oogzorg door de ondernemer aan de consument geleverd.
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. Ondernemer: de rechtspersoon die handelt onder de naam Sterk in Zicht en die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten en/of producten, al dan niet op afstand aan consumenten aanbiedt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing bij het al dan niet op afstand afsluiten van een van de lenzenabonnementen door de consument bij de ondernemer.
 2. Deze aanvullende voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden van de ondernemer, waarbij bij een discrepantie de aanvullende voorwaarde voorrang hebben.
 3. Het abonnement kan uit diverse soorten bestaan, waarbij de aanvullende voorwaarden gelijkend van toepassing zijn met uitzondering van de expliciet genoemde uitzonderingen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Door het afsluiten van een abonnement heeft de consument recht op de volgende voordelen:
 • De lenzen worden gratis thuis gestuurd door de ondernemer aan de consument per standaard postverzending. Indien de consument een alternatieve verzending wenst, worden deze extra kosten bij de consument in rekening gebracht.
 • Er worden kosteloos en onbeperkte optomterische lenscontroles uitgevoerd.
 • Eenmaal per kalenderjaar heeft de consument recht op een infrarood foto, waarbij de staat van de kliertjes in het oog worden beoordeeld en waar nodig gepast advies wordt gegeven ten behoeve van de gezondheidsverbetering. Er worden geen kosten in rekening gebracht door de ondernemer aan de consument.
 • Bij breuk of verlies heb je recht op een gratis nieuwe lens. Dit recht is beperkt tot maximaal twee keer per set per zes (6) kalendermaanden.

 

Met het afsluiten van onderstaande abonnementen heeft de consument recht op aanvullende voordelen, abonnement afhankelijk.

 

Oogzorgplan

 • De consument heeft recht op gratis artikelen bij het bestellen van de lenzen en de lenzenvloeistof bij de ondernemer, welke verrekend wordt op de factuur. De uitzondering hierop zijn speciale lensvloeistoffen en intensiefreinigers, deze zijn met korting te bestellen bij de ondernemer.
 • Eenmaal per kalenderjaar heeft de consument recht op een controle van het netvlies, waarbij de staat van het netvlies wordt beoordeeld en waar nodig gepast advies wordt gegeven ten behoeve van de gezondheidsverbetering. Er worden geen kosten in rekening gebracht door de ondernemer aan de consument.
 • Eenmaal per kalenderjaar heeft de consument recht op een behandeling met een stoommasker ten behoeve van de traanfilmstabiliteit. Er worden geen kosten in rekening gebracht door de ondernemer aan de consument.
 • Overige behandelingen worden door de ondernemer aan de consument met een gereduceerd tarief in rekening gebracht.

 

Droge ogen behandelplan

 • De consument heeft recht op driemaal (3) per jaar kosteloos een lichtmodulatie en expressiebehandeling tegen een gereduceerd tarief.
 • De consument heeft recht op korting op artikelen die zij bij de ondernemer aanschaft ten behoeve van de droge ogen.

 

Combi oogzorgplan + droge ogen behandelplan

 • De consument heeft recht op gratis artikelen bij het bestellen van de lenzen en de lenzenvloeistof bij de ondernemer, welke verrekend wordt op de factuur. De uitzondering hierop zijn speciale lensvloeistoffen en intensiefreinigers, deze zijn met korting te bestellen bij de ondernemer.
 • De consument heeft recht op driemaal (3) per jaar kosteloos een lichtmodulatie en expressiebehandeling tegen een gereduceerd tarief.

Artikel 4 – Betaling

 1. De betaling van het abonnement geschied maandelijks per automatisch incasso.
 2. De consument geeft bij het afsluiten van het abonnement expliciet toestemming tot deze automatische incasso door een zeer klein bedrag over te boeken ter accordering van de ingang van het abonnement.
 3. Indien er een automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd dan dient de consument de betaling van de desbetreffende maand zelf aan de ondernemer te voldoen. De ondernemer zal in dezelfde maand geen tweede poging tot incasso doen.
 4. Als de consument niet aan haar betalingsverplichting na drie (3) maanden voldoet, is de ondernemer gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot de achterstallige betaling is opgeheven.
 5. Indien de achterstallige betaling naar redelijkheid niet door de consument wordt opgeheven is de ondernemer naar eigen inzicht gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden en eventuele kosten die ten behoeve van de consument zijn gemaakt te verhalen op de consument.

Artikel 5 – Beëindiging

 1. De consument gaat een abonnement aan met de looptijd van zes (6) maanden en deze wordt steeds met eenzelfde periode verlengd.
 2. Na het eerste contract van zes (6) maanden is de consument gerechtigd de overeenkomst per maand te beëindigen, met inachtneming van het vervallen van de kortingen en toekomstige behandelingen, welke aan de ondernemer met terugwerkende kracht voldaan dienen te worden.
 3. Indien de overeenkomst door de consument tussentijds wordt beëindigd, vervallen de kortingen en toekomstige behandelingen, welke aan de ondernemer met terugwerkende kracht voldaan dienen te worden.
 4. Als de ondernemer de overeenkomst tussentijds beëindigd, waarbij hij zich niet beroept op een betalingsachterstand, overmacht of enige vorm van aansprakelijkheid die buiten zijn macht ligt, is de ondernemer gehouden de reeds voldane betalingen te verrekenen en zo nodig te retourneren aan de consument.

Artikel 6 – Overige

 1. Er kan per persoon maar één abonnement worden afgesloten.
 2. Abonnementen kunnen alleen op een Nederlands postadres worden ontvangen.
 3. Bij (vermoeden van) misbruik of fraude behoudt de ondernemer zich het recht voor om deelname te weigeren.

4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de aanvullende voorwaarden en looptijd eenzijdig te wijzigen of te beëindigen

Comments are closed.